1. Η Εταιρία «Anatropia», που εδρεύει στους Αμπελόκηπους, οδός Παπαδά αρ. 68, καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρία», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) μέσω της ιστοσελίδας της https://www.getgreekmusic.gr/ (καλούμενη εφεξής «ιστοσελίδα GetGreekMusic») τον παρόντα διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια  με τίτλο «GGM Διαγωνισμοί ».
 2. Στον ανωτέρω διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, από 18 ετών και άνω. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρίας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 3. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια απαιτείται ο κάθε συμμετέχων να εγγραφεί με την εισαγωγή των προσωπικών του στοιχείων, ήτοι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση e-mail, στην σχετική φόρμα της ιστοσελίδας GetGreekMusic και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια. Με την εισαγωγή των ανωτέρω στοιχείων ο κάθε συμμετέχων εγγράφεται αυτόματα και αποδέχεται την λήψη του Newsletter της Εταιρίας. Ο συμμετέχων θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα για την επιβεβαίωση της εγγραφής του. Η Διοργανώτρια Εταιρία επιφυλάσσεται για την επαλήθευση και τον περαιτέρω μελλοντικό έλεγχο ορθότητας και συμμόρφωσης στους παρόντες όρους. Με την εγγραφή του ο κάθε συμμετέχων εξασφαλίζει μία και μόνη συμμετοχή του στο διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια.
 4. Ο διαγωνισμός/προωθητική ενέργεια είναι επαναλαμβανόμενος κατά την αποκλειστική κρίση της Διοργανώτριας Εταιρίας και θα διεξάγεται κάθε εργάσιμη Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ. στην προαναφερόμενη έδρα της Εταιρίας. Για την κλήρωση των νικητών και των επιλαχόντων θα χρησιμοποιηθεί το διαδικτυακό (online) εργαλείο τυχαίας επιλογής της ιστοσελίδας www.random.org. Διευκρινίζεται ρητά ότι έκαστος συμμετέχοντας θα συμμετέχει στον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια της εβδομάδος της εγγραφής του και ότι δικαιούται να συμμετάσχει μία (1) μόνο φορά και να αναδειχθεί μία (1) φορά νικητής.
 5. Μετά από την ηλεκτρονική κλήρωση ως αναφέρεται ανωτέρω θα αναδειχθεί ο νικητής ή η νικήτρια του διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας και ένας (1) αναπληρωματικός. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές του διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας δεν αποδεχθεί για οποιονδήποτε λόγο το δώρο του ή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την σχετική ανακοίνωση του ονόματος του νικητή στην ιστοσελίδα GetGreekMusic, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου, το οποίο γεννάται στον αναπληρωματικό που προέκυψε από την κλήρωση. Αν και ο αναπληρωματικός δεν αποδεχθεί για οποιονδήποτε λόγο το δώρο του ή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την σχετική ανακοίνωση του ονόματός του, τότε και το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου και το δώρο ακυρώνεται οριστικά.
 6. Τα δώρα του διαγωνισμού/ προωθητικής ενέργειας είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η ανακοίνωση του νικητή καθώς και του αναπληρωματικού, σε περίπτωση που κάποιος νικητής του Διαγωνισμού δεν αποδεχθεί για οποιονδήποτε λόγο το δώρο ή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του, θα γίνει με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα GetGreekMusic και η Διοργανώτρια Εταιρία θα επικοινωνεί με τον νικητή  στα προσωπικά στοιχεία που ο ίδιος έχει συμπληρώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια προκειμένου να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του. Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των προσωπικών του στοιχείων. Ο νικητής μπορεί να επικοινωνήσει και ο ίδιος  τηλεφωνικώς με την Διοργανώτρια Εταιρία στο τηλέφωνο 211-1068206 κατά τις εργάσιμες ημέρες (και ώρες 12 μ.μ.- 5.00 μ.μ.) για να μάθει λεπτομέρειες για την παραλαβή του δώρου του. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν υποχρεούται και δεν δύναται να καταβάλει οποιαδήποτε έξοδα τυχόν απαιτηθούν για την παραλαβή του δώρου. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή εφόσον τα στοιχεία που δόθηκαν από τον συμμετέχοντα είναι ελλιπή, ανακριβή ή ψευδή.
 7. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, δεν νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού είτε οποιαδήποτε αποζημίωση.
 8. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να τροποποιήσει, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας/ διαγωνισμού καθώς και να τροποποιήσει τα δώρα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια στην ιστοσελίδα GetGreekMusic, σε κάθε στάδιο, ακόμη και μετά την ανακοίνωση του εκάστοτε νικητή ή επιλαχόντα, προβαίνοντας όμως σε σχετική ανάρτηση στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές για σοβαρό λόγο με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
 9. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρίας. Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν επίσης κανένα δικαίωμα πάνω στο ρεπερτόριο της Διοργανώτριας Εταιρίας.
 10. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής στον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην ιστοσελίδα GetGreekMusic με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της συμμετοχής τους.
 11. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του με κάθε τρόπο όπως π.χ. μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρία επιφυλάσσει για την ίδια το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή των συμμετεχόντων στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση, παραχώρηση των σχετικών αδειών και εκχώρηση τυχόν πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων ατελώς.
 12. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει τον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια και μέσω της σελίδας της στο Facebook (www.facebook.com/GetGreekMusic). Στην περίπτωση αυτή διευκρινίζουμε ότι ο διαγωνισμός/προωθητική ενέργεια δεν προωθείται, ελέγχεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με κανένα τρόπο με το Facebook. Τα στοιχεία σας δίνονται στην Διοργανώτρια Εταιρεία και όχι στο Facebook. Τα στοιχεία που δίνετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς εκπλήρωσης της συγκεκριμένης προωθητικής δράσης.
 13. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια αποδέχονται τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων από την Διοργανώτρια εταιρία για τον σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, μελλοντικών διαγωνισμών της Διοργανώτριας αλλά και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων σε σχέση με τους καλλιτέχνες και τη δραστηριότητα της GetGreekMusic . Η Διοργανώτρια εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα παραχωρήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων σε τρίτους.Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης ως προς την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του, διόρθωσης ή και αντίρρησης, βάσει των άρθρων 12, 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην Διοργανώτρια Εταιρεία.Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο Ν. 3471/2006 αναφορικά με το δικαίωμα διαγραφής από το Newsletter της Διοργανώτριας Εταιρίας.
 14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρίας.
 15. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
 16. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους παρακαλούμε μην προβείτε στην συμμετοχή σας στον διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια.

Καλή επιτυχία!

Σχόλια